NOWA

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

Jedyna publikacja na rynku obejmująca

KOMPLETNY WYKAZ OBLIGATORYJNYCH dokumentów w placówce

podstawa prawna ● poprawna treść dokumentu ● terminy

W dniu 16.11.2021 r. MEiN wystosowało do Dyrektorów szkół pismo nr DKO-WNP.4092.108.2021.EL, dotyczące dokumentowania pracy w związku ze zmianami w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

W ww. piśmie udostępniono listę dokumentów, które NIE są wymagane przepisami prawa, czyli ich „generowanie” w szkole nie jest obowiązkowe.

Zrodziło to pytania Dyrektorów szkół o alternatywną listę obligatoryjną: Czy istnieje spis dokumentów, które SĄ OBOWIĄZKOWE w szkole? Które dokumenty są OBLIGATORYJNE na mocy prawa?

Otóż MEiN, na fali „odbiurokratyzowania pracy szkół”, do tej pory takiej listy nie przygotował.

Za to podjęli się tego wyzwania Eksperci naszej Dokumentacji Dyrektora Szkoły.

.

W ten sposób opracowaliśmy dla Państwa nową formułę dotychczasowej Dokumentacji Dyrektora Szkoły, w której – jako jedyni na rynku – wskazujemy WYMAGANE dokumenty, potrzebne dyrekcji szkoły w danym okresie roku szkolnego.

Każdy wskazany OBOWIĄZKOWY dokument zawiera:

 1. Podstawę prawną jego generowania
 2. Treść w prawidłowym brzmieniu dokumentu
 3. Wskazanie częstotliwości aktualizowania dokumentu
 4. Wskazanie działania (i terminu), jakie Dyrektor musi wykonać z tym dokumentem

Tak jak do tej pory, Dokumentacja została podzielona na 5 zestawów na rok szkolny, w taki sposób, aby dostarczyć na czas dokumenty potrzebne Dyrektorom w określonym momencie roku szkolnego.

Najnowszy zestaw: Styczeń 2022. Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów szkołach i placówkach w styczniu-marcu 2022 r. uwzględnia m.in. dokumentację wymaganą przepisami prawa i dotyczącą podsumowania I półrocza 2021 / 2022:

 • Zarządzenia i decyzje administracyjne,
 • Wyniki nadzoru pedagogicznego,
 • Organizację pracy szkoły,
 • Klasyfikację,
 • Organizacja wycieczek
 • BHP i kadry,
 • Rozwój zawodowy nauczycieli,
 • Regulaminy i procedury,

Uzupełnieniem zestawu jest wykaz dokumentów rekomendowanych przez Eksperta, jako wspierające funkcjonowanie placówki w bieżącym kwartale, których tworzenie nie jest obowiązkowe w szkole. Znajdują się wśród nich dokumenty:

 • Monitorowania pracy placówki,
 • Funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19

Stan prawny na 14 stycznia 2022 r.

I 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH
dokumentów w szkołach i placówkach

w styczniu-marcu 2022 r.


Podsumowanie I półrocza 2021 / 2022

19 zestawów | 114 dokumentów

Wydanie STYCZEŃ-LUTY 2022 r. obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora
  1. Obowiązki dyrektora w styczniu 2022 r.
  2. Obowiązki dyrektora w lutym 2022 r.
  3. Obowiązki dyrektora w marcu 2022 r.
 2. Prawo wewnątrzszkolne
  1. Decyzja o wstrzymaniu wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
  2. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
  3. Regulamin działalności Rady Szkoły
  4. Regulamin działalności Rady Rodziców
  5. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego
  6. Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej
 3. Decyzje administracyjne
  1. Decyzja w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego
  2. Decyzja w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
 4. Zarządzenia
  1. Zarządzenie w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP
  2. Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów
  3. Zarządzenie w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych w szkole
  4. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
 5. Organizacja pracy szkoły/placówki
  1. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – szkoła podstawowa
  2. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – szkoła ponadpodstawowa
  3. Rezygnacja z udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie – uczeń niepełnoletni
  4. Rezygnacja z udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie – uczeń pełnoletni
  5. Życzenie organizacji nauki religii/etyki - Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii/etyki
 6. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  1. Wniosek w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub szkolnego poza przedszkolem szkołą
  2. Decyzja w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 lub szkolnego poza przedszkolem, szkołą
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów
  5. Decyzja dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów
  6. Upomnienie dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego
  7. Upomnienie dotyczące niespełniania obowiązku nauki
  8. Wniosek ciężarnej uczennicy o udzielenie pomocy w kontynuowaniu nauki
  9. Wniosek do organu prowadzącego z wnioskiem o zgodę na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej
 7. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej
  2. Protokół przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego
 8. Indywidualny program lub tok nauki
  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki
  2. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki
  3. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki
  4. Decyzja w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny program nauki
  5. Decyzja w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki
  6. Powierzenie pełnienia obowiązków nauczyciela-opiekuna
  7. Wniosek o dostosowanie wymagań edukacyjnych z edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki
  8. Zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania
  9. Zaświadczenie o przebiegu nauczania
  10. Imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i innych druków szkolnych
 9. Organizacja krajoznawstwa i turystyki
  1. Zawiadomienie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wycieczce lub imprezie zagranicznej
  2. Zgody przedstawicieli ustawowych uczniów niepełnoletnich na udział w wycieczce
  3. Karta wycieczki lub imprezy
  4. Regulamin wycieczki lub imprezy wraz z załącznikami
  5. Zgoda na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy
 10. Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach
  1. Regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie, laboratorium i pracowni
  2. Dokumentacja powypadkowa – protokół powypadkowy
  3. Protokół kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki
  4. Wniosek dyrektora do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć
  5. Rejestr wypadków uczniów
 11. Status zawodowy nauczycieli
  1. Akt mianowania (nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania)
  2. Skierowanie na badania lekarskie okresowe lub kontrolne
 12. Oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły, placówki
  1. Wniosek o dokonanie oceny pracy
  2. Pisemne powiadomienie o dokonywaniu oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor
  3. Karta oceny pracy nauczyciela
  4. Wniosek o opinię właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela
  5. Wniosek o opinię Samorządu Uczniowskiego na temat pracy nauczyciela
  6. Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii
  7. Zawiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny pracy
  8. Zawiadomienie związku zawodowego o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy
 13. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  1. Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego po wprowadzeniu w nim zmian na wniosek nauczyciela
 14. Urlopy dla poratowania zdrowia
  1. Skierowanie na badania lekarskie przed udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
  2. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
  3. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
  4. Odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  5. Decyzja ws. udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową
  6. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  7. Odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 15. Urlopy – pozostałe
  1. Wniosek o urlop okolicznościowy
  2. Wniosek o urlop uzupełniający w całości
  3. Wniosek o podzielenie urlopu uzupełniającego na części
  4. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy
  5. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
  6. Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy
  7. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego - Karta Nauczyciela
  8. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
  9. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
  10. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
  11. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki
  12. Wniosek o zwrot kosztów w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego
  13. Skierowanie pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
 16. Zatrudnianie
  1. Umowa o pracę na czas zastępstwa
  2. Umowa o pracę na czas określony
  3. Umowa o pracę z nauczycielem w stanie nieczynnym
  4. Wzór umowy o pracę z osobą niebędącą nauczycielem (art. 15 ust. 6 UPO)
 17. Zgłoszenia wewnętrzne
  1. Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
  3. Zapoznanie pracowników z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych
  4. Opinia związków zawodowych o projekcie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
  5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
 18. Podsumowanie I semestru
  1. Arkusz dla pedagoga szkolnego. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2021 r. Przygotuj/opracuj nowy dokument
  2. Arkusz dla wychowawcy klasy. Monitorowanie procesu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE w okresie kształcenia na odległość od września do grudnia 2021 r. Przygotuj/opracuj nowy dokument
  3. Arkusz kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Ocena prawidłowości realizacji zadań szkoły w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Przygotuj/opracuj nowy dokument
  4. Arkusz monitorowania procesu. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia Przygotuj/opracuj nowy dokument
  5. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego Przygotuj/opracuj nowy dokument
  6. Arkusz monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty Przygotuj/opracuj nowy dokument
  7. Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Przygotuj/opracuj nowy dokument
  8. Sprawozdanie ilościowe i merytoryczne z realizacji zajęć specjalistycznych w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 Przygotuj/opracuj nowy dokument
  9. Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa w I półroczu w roku szkolnym 2021/2022 Przygotuj/opracuj nowy dokument
  10. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET. Organizacja i udzielanie pomocy uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Organizacja kształcenia specjalnego Przygotuj/opracuj nowy dokument
  11. Sprawozdanie z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom uzdolnionym Przygotuj/opracuj nowy dokument
  12. Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego za rok I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Przygotuj/opracuj nowy dokument
 19. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii COVID-19
  1. Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji powierzchni Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  2. Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji urządzeń oraz maszyn kuchennych Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  3. Instrukcja czyszczenia kuchni Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  4. Instrukcja mycia i płukania Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  5. Instrukcja zmywania ręcznego Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  6. Polecenie pracodawcy/zatrudniającego wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  7. Polecenie pracy zdalnej Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  8. Wniosek pracownika/innej osoby zatrudnionej o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny Upewnij się, że ten dokument jest aktualny
  9. Zarządzenie Dyrektora w sprawie polecenia pracy zdalnej dla pracowników Upewnij się, że ten dokument jest aktualny

Autor

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

I 2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH
dokumentów szkołach i placówkach

w styczniu-marcu 2022 r.

Podsumowanie I półrocza 2021/2022

19 zestawów | 114 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Publikacja uwzględnia wykaz OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w każdej placówce oraz wytyczne do ich tworzenia. Uzupełnieniem są dokumenty nieobligatoryjne, lecz wskazane do stosowania w szkołach.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Styczeń 2022.Podsumowanie I półrocza 2021/22.
  2. Marzec 2022. Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  3. Maj 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.
  4. Wrzesień 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Nadzór i sprawozdawczość roczna
  5. Listopad 2022.Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Listopad, Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są tutaj.
Cena 1 pakietu: 229 zł netto + VAT

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna

Masz kod rabatowy? Wpisz go poniżej!